Nova gradska vlast u Puli odgovara na upite građana zašto se gradi iznad Marine Verude

Written by on 22. rujna 2021.

Jedan od vrlo štetnih oblika političke korupcije u našem gradu bio je vezan uz prostorno planiranje i razne malverzacije sa zemljištima. Predstavnici gradske vlasti omogućavali su ostvarenje interesa pojedinaca, nauštrb javnog interesa,  putem utjecaja na izmjene prostornih planova i odlukama usvojenima na Gradskom vijeću. Tako su se pravila kreirala prema potrebama pojedinaca i njihovih privatnih interesa. Time se korupcija ozakonjivala.  Posljedice – neprimjerenu gradnju i devastaciju obalnog područja vidimo u našem gradu na svakom koraku. 

Kao nova gradska vlast, moramo se nositi s posljedicama koruptivnog ponašanja prethodne gradske vlasti. 

Slijedom mnogobrojnih upita građana, zašto se usred zelene zone, na lokaciji iznad Marine Verude, odjednom gradi stambeno naselje, provjerili smo kako je do toga došlo i odlučili obavijestiti javnost.

Radi se o katastarskim česticama 4739/1 površine 5000m2 i 4739/10 površine 4724 m2.

U Generalnom urbanističkom planuGrada Pule iz 2008. godine („Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08) namjena predmetne lokacije je bila Zaštitna zelena površina (Z).


IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE
(„Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08)

2012 godine tadašnji Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Ardemio Zimolo uputio je Gradskom vijeću Amandman u kojem predlaže „doradu planskog rješenja uz lokaciju hotela u Marini Veruda
na način da se planira nova zona mješovite namjene (M) u cilju stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju pratećih sadržaja.“ (prilog 1 – Amandman). Možda to i ne bi bilo neobično da se radi o gradskom ili državnom zemljištu, ali obje parcele su bile u privatnom vlasništvu 5 osoba: Rosanda Sergio, Goršić Elfi, Kapuralin Vladimir, Rosanda Nives i Grujić Tea (prilog 2 – Prijepis posjedovnog lista).

Gradsko vijeće je usvojiloAmandman i po zakonskoj proceduri 2014.g. je izmijenjen GUPte je na predmetnoj lokaciji planirana Mješovita stambeno-poslovna, javna i društvena namjena (M)


IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE
(„Službene novine“ Grada Pule br. 5/14)

Tu pogodovanju i razbacivanju  javnim novcem nažalost nije kraj. Obzirom da ta lokacija nije imala pristupnu prometnicu, koja je uvjet da se parcela smatra građevinskom, 2018. godine tadašnji Pročelnik odjela za prostorno planiranje g. Giordano Škuflić naručuje izradu Građevinskog projekta prometnice u 2 faze. Grad Pula projekte je platiooko 190.500,00 kn + PDV i   16.07.2019. godine g. Škuflić izdaje  Građevinsku dozvolu za cestu (prilog 3-  Građevinska dozvola faza I i II).

Uvidom u projekte svakome je jasno da ta cesta vodi isključivo do predmetnihprivatnih parcela, da Grad Pula nije imao nikakvog interesa planirati i financirati te projekte, kao i da neće biti ništa od „realizacije raznih dodatnih sadržaja uz lokaciju hotela u cilju unapređenja ponude“ što je bilo obrazloženje za spornu prenamjenu (prilog 4- grafički prikaz prometnice I i II)

Jedini koji su profitirali suvlasnici zemljišta, kojem jetako vrijednost sa 10 EUR/m2 skočila na minimalno 300 EUR/m2, što za 10.000m2 iznosi vrtoglavih 3 milijuna eura. I tako su vlasnici, u naizgled zakonskoj proceduri, a uz pomoć g. Zimola, Gradskog vijeća i g. Škuflića unaprijedili svoje džepove za nekoliko milijuna eura.

Već mjesec dana nakon dobivanja dozvole za cestu vlasnici su prodali prvu parcelu tvrtki Tehnomont d.d., a početkom 2021.g i drugu parcelu tvrtki Promel d.o.o.

Nezavisna lista Filipa Zoričića
Možemo! Pula
SDP


Current track

Title

Artist

Background