7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Written by on 15. studenoga 2021.

Za utorak, 16. studenog 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula,  Preradovićeva br. 1, sazvana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola.

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Verifikacija mandata vijećnika Gradskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine (Milan Rašula) – Izvješće Mandatne komisije te polaganje svečane prisege
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 06.10.2021. godine
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 5. Donošenje Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 6. Donošenje Plana postavljanja privremenih objekata, komunalnih objekata u općoj uporabi i bankomata u Gradu Puli-Pola
 7. Donošenje Plana postavljanja opreme za reklamiranje i plakatiranje na području Grada Pule-Pola
 8. Donošenje Pravilnika za određivanje prijedloga imena ulica i trgova i za postavljanje spomenika na području Grada Pule-Pola
 9. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 10. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja “Karšiole“
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 12. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 14. Donošenje:
  14.1. Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  14.2. Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  14.3. Rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
  14.4. Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
  14.5. Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival
  14.6. Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival
 15. Donošenje:
  15.1. Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pula
  15.2. Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
  15.3. Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
  15.4. Odluke o prijedlogu razrješenja i imenovanja članice Upravnog vijeća Zaštitne radionice-Officina per la tutela “Tekop Nova” Pula-Pola
 16. Donošenje:
  16.1. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o.
  16.2. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pragrande d.o.o.
  16.3. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pulapromet d.o.o.
  16.4. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o
  16.5. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o.
  16.6. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Parking d.o.o
  16.7. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Fratarski d.o.o
  16.8. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Monte Giro d.o.o
  16. 9. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara d.o.o
  16.10. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Sport d.o.o
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola – Tamara Brussich

Materijali na poveznici ovdje  


Current track

Title

Artist

Background