Medulinsko Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo Rezoluciju protiv izgradnje sušionice mulja na Kaštijunu

Written by on 21. studenoga 2022.

Prenosimo priopćenje Općine Medulin o sjednici Općinskog vijeća na kojoj je izglasana Rezolucija protiv izgradnje sušionice fekalnog mulja na Kaštijunu:

Dana 17. studenog održana je 15. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj je najveću pažnju javnosti privukla točka izglasavanja Rezolucije Općine Medulin protiv izgradnje sušionice fekalnog mulja na lokaciji Kaštijun. Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća Vladimira Veljovića, izlaganja predstavnika Građanske inicijative Čist zrak – duga ljubav, Bojana Blagonića, izlaganja gradonačelnika Grada Pule Filipa Zoričića i načelnika Općine Medulin Ivana Kirca, općinski vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili Rezoluciju.
Rezolucijom je naglašeno da se Općina Medulin izričito protivi izgradnji postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem na lokaciji Kaštijun, da je nedopustivo da se na istoj lokaciji na kojoj već egzistira ŽCGO Kaštijun koji dokazano proizvodni silne negativne učinke na stanovništvo, te gospodarski, kulturni, i socijalni razvoj Općine Medulin i cijele južne Istre, koegzistira i dodatno postrojenje za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem te da dugoročni negativni učinci na stanovništvo i cjelokupni gospodarski, socijalni i kulturni život daleko nadmašuju bilo koji benefit koji planirano postrojenje za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem može donijeti.

Općinsko vijeće zahtijeva od gradonačelnika Grada Pule da ispuni svoja javna obećanja i odmah zaustavi gradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem na lokaciji Kaštijun i sve aktivnosti s time u svezi, od Istarske županije da izvrši izmjene prostornog plana kako bi se na lokaciji Kaštijun spriječila bilo kakva daljnja izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem na lokaciji Kaštijun; te ostalih planiranih postrojenja: kompostane, energana – proizvodnja električne energije iz odlagališnog plina, recikliranje građevnog otpada, odlagalište azbesta i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada, odlagalište životinjskog otpada i dr., od Grada Pule da izmijeni prostorni plan kako bi se spriječila bilo kakva daljnja izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem na lokaciji Kaštijun, od Vlade Republike Hrvatske, kao vlasnika čestice na kojoj je planirana izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem na lokaciji Kaštijun, da ne dopusti izgradnju navedenog postrojenja na vlastitom zemljištu te od Uprave i svih čelnih osoba Hrvatskih voda da preispitaju projekt “Sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula centar“ te spriječe izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem.

Sjednici Općinskog vijeća prisustvovali su predstavnici najznačajnijih gospodarstvenika koji djeluju na području općine Medulin, predstavnici akademske zajednice, općinskih tvrtki i ustanova, udruga, sportskih klubova, mjesnih odbora, a zbog velikog interesa javnosti bio je organiziran live prijenos u dvorištu DVD doma za mnogobrojne mještane, koji su svojim prisustvom, ali i jasno istaknutim porukama na transparentima dali bezrezervnu podršku općinskom vijećnicima.

Nakon prihvaćanja rezolucije, Vijeće je nastavilo raspravljanje i odlučivanje po dnevnom redu, pa je tako donijet Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene Pomer. Plan obuhvaća površinu od 3,4 ha, a u njemu se planiraju graditi objekti pretežito trgovačke namjene.

Nakon toga, prihvaćeno je Izvješće o stanju u prostoru Općine Medulin za razdoblje od 2016. – 2020. godine, u kojem je uz ostalo, naglašen problem bespravnom gradnjom, te je utvrđeno da bespravno izgrađene površine zauzimaju 9% od ukupne površine, a da se na nju odnosi 15% od ukupne gradnje. Ono što posebno zabrinjava su pripreme za „buduću devastaciju“ obzirom na pojavu da se poljoprivredno i šumsko zemljište parcelira na parcele od petstotinjak metara kvadratnih, a uz usitnjavanje parcela vrši se i nasipavanje pristupa raznim neodgovarajućim materijalima.
Izvješćem su dane Preporuke za unapređenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti te su tako naglašeni potencijali u svim vrstama turizma, revitalizaciji gospodarske tradicije, razvoj ruralnih područja, razvoj i povećanje ekološke proizvodnje te povećanje kvalitete smještaja kod privatnih iznajmljivača. Dani su i prijedlozi za unapređenje stanja u prostoru kao npr. podizanje kvalitete života kroz strože kriterije gradnje, gospodarski razvoj kroz korištenje prirodnih resursa uz načelo održivog razvoja, poticanje investicija u svrhu produžavanja turističke sezone, sprečavanje bespravne gradnje, divljih deponija i dr.

Općinsko vijeće usvojilo je i Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama koje se trebaju provesti do 2030 godine. SECAP-om su određene i mjere ublažavanja klimatskih promjena i to u sektoru zgradarstva, prometa, poljoprivrede, vodoopskrbe, zdravlja, turizma, šumarstva i ribarstva.

Početkom slijedeće godine, odnosno 15. siječnja 2023. godine održati će se izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine na kojima će se izabrati po pet članova mjesnih odbora Medulin I i II, Pomer, Banjole, Premantura, Vinkuran i Pješčana Uvala. Svi rokovi za provedbu izbora biti će objavljeni slijedeći tjedan.

Općinski vijećnici donijeli su Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin kojom se uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje gradnje i održavanja istih.

Dječji vrtić Medulin uskladio je odredbe Statuta s izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te je Općinsko vijeće dalo suglasnost na izmjene istoga.

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Strategije sprječavanja korupcije vijećnici su usvojili Kodeks ponašanja članova predstavničkog tijela Općine Medulin kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javno sektora u obnašanju javnih dužnosti članova Općinskog vijeća, način primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa i druga pitanja koja su od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Medulin određena je nova uslužna komunalna djelatnost sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje.

Kako bi se udovoljilo obvezi iz Zakona o koncesijama vijećnici su donijeli srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje od 2023. do 2025. godine, te plan davanja koncesija za 2023. godinu.

Na prijedlog Savjeta mladih Općine Medulin vijećnici su usvojili godišnji Plan rada Savjeta za 2023. godinu kojim će se omogućiti rad i djelovanje Savjeta u svim pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih na području općine Medulin, čime je zaključena 15. sjednica Općinskog vijeća.
Ovim putem Općina Medulin zahvaljuje svim mještanima, zainteresiranoj javnosti i medijima što su svojim dolaskom pružili podršku općinskim vijećnicima i načelniku u procesu donošenja Rezolucije protiv izgradnje sušionice mulja na Kaštijunu. Samo zajedničkim snagama možemo promijeniti budućnost Općine!


Current track

Title

Artist

Background